Privacybeleid


Dit is het privacybeleid van de besloten vennootschap MyLikies B.V. gevestigd te Huizen aan de Energieweg 8 (1271 ED). MyLikies is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 688945817. Wij zijn bereikbaar via het emailadres info@MyLikies.nl.

Beveiliging

 • Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;
  • Alle personen die namens MyLikies van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
  • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
  • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
  • Wij testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
  • Onze medewerkers zijn gei╠łnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • MyLikies is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens op haar systemen en de systemen waar zij gebruik van maakt. Bij aankopen wordt je in voorkomende gevallen doorgeleid naar websites van derden zoals aanbieders van de betreffende advertenties. Informatie die je aan hen opgeeft valt niet onder de verantwoordelijkheid van MyLikies. Let op de privacypolicy van de betreffende aanbieder.
 • MyLikies zal persoonlijke informatie vragen en bewaren. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij mogelijk verwerken:
  • Voor- en achternaam
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website of in de app aan te maken, in correspondentie en telefonisch
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over jouw activiteiten op onze website en in onze app
  • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Bankrekeningnummer
  • Vergoedingen waar je recht op hebt
  • Vergoedingen die betaald zijn
  • Aankopen die je gedaan hebt
  • Adverteerders die je aangesloten hebt
  • Deelnemers die je aangesloten hebt
 • Deze informatie is vooral nodig om de deals die je maakt bij te houden en af te wikkelen en je uit te kunnen betalen. MyLikies B.V. verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
  • Het afhandelen van jouw betaling en vergoedingen aan jouw vrienden
  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
  • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
  • Om goederen en diensten bij je af te leveren
  • MyLikies analyseert jouw gedrag op haar website en in haar app om daarmee de website en de app te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
  • MyLikies verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • MyLikies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
 • MyLikies gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website of de app wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en de app en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website en de app naar behoren werken en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze app optimaliseren. Wij gebruiken vooral cookies om aankopen te registreren en op basis hiervan betalingen aan jou en je vrienden te doen. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. De werking van de website of de app kan daarmee wel verstoord worden.
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen door een verzoek te richten aan het in artikel 1 genoemde postadres of via e-mail aan info@MyLikies.nl . Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen
 • Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@MyLikies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Je kan hiervoor gebruik maken van de app KopieID van het Ministerie van Justitie. MyLikies zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.
 • MyLikies wil je er ook op wijzen dat je, als wij je daar een reden toe geven, een klacht in kunt dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons
 • MyLikies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@MyLikies.nl