Algemene Voorwaarden


Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn de contractuele afspraken tussen jou en ons, MyLikies. Ze gelden voor alle aanbiedingen, acceptaties, overeenkomsten en handelingen ter uitvoering daarvan of daarmee verband houdende.
 • De overeenkomst tussen ons komt tot stand als je de app downloadt, een account aanmaakt, aankopen bij of via ons doet, advertenties plaatst of op een andere manier gebruikt maakt van de dienstverlening van MyLikies of op een andere manier zaken met ons doet.
 • Afwijkingen van deze overeenkomst gelden alleen als zij schriftelijk zijn bevestigd door de directie van MyLikies.
 • Deze voorwaarden zijn ook gemaakt ten behoeve van de bestuurders van MyLikies en alle personen en rechtspersonen die, al dan niet in haar dienst, voor haar werkzaam zijn of zijn geweest.

Definities

 • MyLikies: besloten vennootschap MyLikies B.V.
 • App: de door MyLikies ontwikkelde applicatie voor mobiele apparaten waarin diensten, producten en (kortings)couponnen kunnen worden aangeboden en gekocht alsmede de daar aan verbonden web-applicaties.
 • Deelnemer: de persoon die de app heeft gedownload of gebruikt om diensten, producten en (kortings)couponnen te kopen of mogelijke deelnemers en adverteerders uit te nodigen
 • Partner: de deelnemer die adverteerders uitnodigt gebruik te maken van de app
 • Adverteerder: ondernemer of onderneming die via de app producten of diensten aan deelnemers aanbiedt
 • Accounthouder: een deelnemer, partner of adverteerder.
 • Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Identiteit

Activiteiten

 • MyLikies organiseert een systeem waarbij deelnemers door een app te downloaden en een account te openen aanbiedingen kunnen bekijken, selecteren en aanschaffen. De deelnemers kunnen hun vrienden uitnodigen ook mee te doen door hen een uitnodiging te sturen waarna zij hetzelfde kunnen doen. In de app ontvang je aanbiedingen, vaak tegen zeer gunstige prijzen, die je via de app kunt kopen. Bij elke aankoop heb je een mooie deal maar als een vriend die jij hebt opgegeven een aankoop doet in de app krijgt hij een mooie deal en jij krijgt een beloning. Ook aankopen van de vrienden van jouw vrienden leveren jou iets op.
 • MyLikies organiseert jouw vrienden in een eerste ring, om jou heen. De vrienden die door jouw vrienden worden opgegeven vormen telkens een volgende ring. In verband met een eerlijke verdeling van de beloningen over alle deelnemers aan het systeem kan MyLikies het aantal nieuwe vrienden per ring en het aantal ringen waarover doorbetalingen worden verdeeld, al dan niet onder voorwaarden, beperken of uitbreiden. Ook zal MyLikies vrienden en/of ringen van deelnemers kunnen herverdelen, waarbij een herverdeling altijd aan (andere) deelnemers ten goede zullen komen, althans nooit ten voordele zullen komen aan MyLikies.
 • MyLikies legt via de app contact tussen jou en de adverteerder van een dienst of product dat jij wilt kopen
 • Als je een bestelling doet bij een adverteerder koop je niets bij MyLikies. Je hebt een overeenkomst met de adverteerder van het product onder zijn voorwaarden en niet met MyLikies. MyLikies kan en zal jou het bestelde niet leveren en staat niet in voor garanties en dergelijke. Dat is een zaak tussen de adverteerder en jou. MyLikies doet de administratie en regelt dat de doorbetalingen waar je recht op hebt veilig bij jou komen op een door jou, via jouw account, opgegeven bankrekening.
 • Via de app kan je ook couponnen kopen die je, vaak voor een beperkte tijd, recht op korting bij een aankoop geven. Deze koop je wel van MyLikies. Verderop vind je de voorwaarden die dan gelden.
 • Adverteerders van producten en diensten kunnen in de app adverteren. Daarvoor worden geen kosten in rekening gebracht. Alleen als via de app, door middel van een coupon, een aankoop wordt gedaan en dus een verkoop plaatsvindt wordt afgerekend met de afnemer van het product of de dienst. Bij deelname aan een affiliateprogramma gelden de voorwaarden van dat programma.
 • Deelnemers kunnen via de app adverteerders uitnodigen daar op te adverteren. Je mag die uitnodiging alleen versturen als je dat met de aanbieder hebt afgesproken: jij wilt geen spam, zij ook niet! Als een adverteerder op jouw uitnodiging adverteert krijg jij een doorbetaling over alle couponnen die in verband daarmee door consumenten worden aangeschaft.

Overeenkomst

 • Account
  • Een account maak je aan door de app te downloaden of onze website te gebruiken en daarmee een account te maken. Om een account aan te mogen maken moet je ouder zijn dan 16 jaar en de daar gevraagde informatie invullen. In onze privacypolicy kan je lezen hoe wij daar mee omgaan. Ondernemers moeten zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en over een btw-nummer beschikken.
  • Door het aanmaken van een account ga je een overeenkomst aan met MyLikies over het gebruik van de diensten van MyLikies en met name over het gebruik van de app of de website. Op deze overeenkomst zijn deze algemeen voorwaarden van toepassing.
  • Elke accounthouder moet beschikken over een betaalrekening bij een bank die voor (door)betalingen van en naar MyLikies gebruikt kan worden.
  • De accounthouder is verantwoordelijk voor de juistheid van de opgegeven informatie. Hierbij is vooral de juistheid van het bankrekeningnummer belangrijk. Bij gebleken onjuistheden is MyLikies niet verplicht hier verder onderzoek naar te doen. De accounthouder vrijwaart MyLikies voor alle kosten en aanspraken van derden ten gevolge van de door de accounthouder onjuist opgegeven informatie. Dit geldt ook, maar niet uitsluitend, met betrekking tot informatie betreffende aan te sluiten deelnemers en adverteerders en op te geven advertenties.
  • De accounthouder is verantwoordelijk voor alle communicatie van en naar het account en voor degenen die toegang tot het account hebben. De accounthouder moet zelf de toegang tot het account, met name het wachtwoord, controleren.
  • Voor het uitvoeren van onze diensten is het gebruik van cookies en persoonsinformatie noodzakelijk. Wanneer een accounthouder het gebruikvan cookies uit sluit of persoonsinformatie verwijdert of op een andere manier onbruikbaar maakt houdt dit een onmiddellijke beëindiging van de overeenkomst door de accounthouder in waarmee al diens rechten vervallen.
  • MyLikies is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor ongeautoriseerde toegang tot het account of de wallet.
 • Aanbod
  • In de app worden advertenties getoond. Deze vormen een vrijblijvend en herroepelijk aanbod. Dit eindigt altijd als de advertentie is verwijderd of als de daarin genoemde tijd of datum verstreken is. Natuurlijk kunnen in advertenties fouten of vergissingen staan. De aanbieder is niet verplicht zich daaraan te houden en MyLikies staat niet in voor de juistheid van de advertenties.
 • (Kortings)couponnen
  • (kortings)couponnen die in de app worden aangeboden koop je van MyLikies. Deze koop komt tot stand als je aan alle in de advertentie genoemde voorwaarden, waaronder betaling, en deze algemene voorwaarden hebt voldaan. MyLikies mag bij een onjuistheid of een vergissing altijd terugkomen op een aanbod en hoeft dan de overeenkomst, zonder eventuele schade te hoeven vergoeden, niet na te komen. Het betaalde zal dan natuurlijk zo snel mogelijk terugbetaald worden.
 • Aanvaarding
  • MyLikies mag iedereen zonder opgave van een reden weigeren als accounthouder net zoals iedereen vrij is wel of niet een account te openen zonder tot enige vergoeding verplicht te zijn.
  • MyLikies mag elke advertentie zonder opgave van redenen weigeren of zonder opzegtermijn verwijderen zonder tot enige vergoeding verplicht te zijn.
 • Einde
  • De accounthouder en MyLikies mogen op elk moment zonder opzegtermijn en zonder een reden te hoeven opgeven een account sluiten en zo de overeenkomst beëindigen of opschorten zonder tot enige vergoeding verplicht te zijn.
  • MyLikies is in elk geval bevoegd bij een vermoeden van misbruik van het account of overtreding van de gebruiksvoorwaarden het account te sluiten of op te schorten.
  • MyLikies mag de overeenkomst in elk geval en zonder enige ingebrekestelling ontbinden als de accounthouder in staat van faillissementverkeert of als het faillissement is aangevraagd, als de accounthouder in surseance van betaling verkeert of als de surceance is aangevraagd en alsdeze niet aan zijn verplichtingen voldoet. Dit geldt ook als de WSNP , of een soortgelijke buitenlandse regeling, op de accounthouder van toepassing is of deze op een andere manier de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest.
  • Na beëindiging van de overeenkomst en tijdens opschorting heeft de accounthouder geen recht meer op (door)betalingen in verband met na de datum van beëindiging of gedurende de opschorting vanaf zijn account of door hem aangemelde accounthouders plaatsgevonden transacties.

Wat moet je niet doen

 • Wij vragen geen geld van de deelnemers. Daarom willen we niet dat jij wel vergoedingen vraagt als je vrienden of aanbieders uitnodigt.
 • Je mag de app niet gebruiken om inbreuk te maken op rechten van anderen.
 • Je mag geen onrechtmatige uitlatingen doen, niemand hinderlijk benaderen, bedreigen of lastigvallen. Je mag geen berichten aan anderen verzenden of plaatsen met een commercieel oogmerk, anders dan het plaatsen van een advertentie, en geen grote hoeveelheid berichten verzenden of plaatsen. Je mag geen berichten verzenden of plaatsen die virussen of vergelijkbare software bevatten. Je mag geen valse identiteit aannemen en je mag niet anderen beperken in het gebruik van de diensten van MyLikies, de app of het internet.
 • Advertenties mogen alleen betrekking hebben op het aanbieden van commerciële diensten en de koop en verkoop van producten tegen een vastgestelde prijs. Dit tenzij expliciet anders is overeengekomen.

Prijs en Betaling

 • Alle advertenties betreffen aanbiedingen van anderen dan MyLikies. Door aankoop ga je met hen een overeenkomst aan. Zij leveren het product of de dienst en met hen reken je af. Zij zijn verantwoordelijk voor de levering en de kwaliteit van het product of de dienst. Op de transactie zijn hun voorwaarden en privacypolicy van toepassing.
 • (kortings)couponnen koop je van en reken je af met MyLikies. Je kunt de (kortings)couponnen gedurende de in de advertentie en op de (kortings)couponnen vermelde geldigheidsduur gebruiken voor de daarop genoemde producten en diensten bij de daar op genoemde leveranciers. Als er een probleem is moet je direct contact met ons opnemen. Wij lossen het op en alsde (kortings)coupon niet geaccepteerd wordt terwijl je wel aan alle voorwaarden voldoet krijg je je geld terug. Tot iets anders is MyLikies niet verplicht.
 • Behalve met betrekking tot aankopen via de app zijn alle prijzen, beloningen en (door)betalingen aan of door MyLikies exclusief btw.
 • Alle betalingen aan MyLikies dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na facturering tenzij anders overeengekomen. Als deze termijn wordt overschreden is degene die moet betalen zonder nadere aanmaning in gebreke en is de wettelijke handelsrente verschuldigd alsmede alle incassokosten, zowel buitengerechtelijk als, behalve als de wederpartij een consument is, de kosten gemaakt in verband met een gerechtelijke procedure voor zover in redelijkheid gemaakt.

Vorderingen

 • Vorderingen op MyLikies geven geen aanleiding tot opschorting, behalve indien envoor zover dit het wettelijke recht van een consument betreft, of verrekening.
 • Vorderingen op MyLikies zijn niet vatbaar voor overdracht of vestiging van beperkte zakelijke rechten, noch kunnen zij worden gepoold. Het is niet toegestaan (kortings)couponnen aan derden te verkopen. Dit beding heeft goederenrechtelijke werking in de zin van art. 3:83 lid 2 BW.
 • MyLikies is bevoegd om de bedragen die verschuldigd zijn of zullen worden aan haar of aan vennootschappen die tot dezelfde groep als zij behoren en, in mindering te brengen op de bedragen die de betreffende schuldenaar, uit welken hoofde ook, van haar of van andere tot dezelfde groep behorende vennootschappen te vorderen heeft

Beloningen

 • Deelnemers hebben recht op betaling van een doorbetaling zoals beschreven in het vergoedingenbeleid. MyLikies is gerechtigd haar vergoedingenbeleid met directe ingang en zonder nadere uitleg eenzijdig te wijzigen.
 • Uit- of doorbetalingen zullen maximaal een maal per maand plaatsvinden met eenminimum van €50,00 en tot uiterlijk het einde van een jaar na sluiting van het account. Daarna vervallen alle rechten.
 • MyLikies betaalt de deelnemer met in acht neming van het voorgaande lid, na diens verzoek daartoe binnen twee maanden nadat en indienzij de vergoeding van de adverteerder heeft ontvangen. MyLikies mag het ongebruikt verstrijken van een eventuele herroepingstermijn afwachten. MyLikies is gerechtigd betalingen op haar initiatief te doen. Hoewel MyLikies haar best doet het geld van de adverteerders te incasseren kan zij daar niet voor in staan. Als MyLikies niet wordt betaald door de adverteerder hoeft zij ook geen doorbetaling aan de deelnemer te doen. Omdat de adverteerders soms maar kleine bedragen verschuldigd zijn kan van MyLikies niet verwacht worden dat zij alle mogelijke maatregelen ter incasso neemt. MyLikies is met name niet verplicht rechtsmaatregelen te nemen.
 • Onder andere in verband met het recht van consumenten om binnen 14 dagen terug te komen op een overeenkomst is het mogelijk dat na doorbetaling blijkt dat geen recht meer bestaat op doorbetaling en dat (door)betalingen gerestitueerd moeten worden. MyLikies heeft in dat geval het recht restitutie te doen plaatsvinden, al dan niet door middel van verrekening, of door het ten onrechte betaalde terug te vorderen.
 • De ontvanger van een beloning is zelf verantwoordelijk voor belastingen en kosten die hij met betrekking tot het ontvangst dient te voldoen. De ontvanger vrijwaart MyLikies voor aanspraken van derden terzake.
 • MyLikies betaalt geen renten over de bedragen die nog niet tot uit- of doorbetaling aan de deelnemer zijn gekomen. Eventueel aan (door)betalingen verbonden (bank)kosten komen voor de ontvanger.

Leveringen

 • Als je via de app bij derden koopt leveren zij de goederen en diensten. Je zult methen daar afspraken over moeten maken.
 • Als je via de app een (kortings)coupon koopt ontvang je deze na betaling in de app, tenzij MyLikies deze op een andere manier aan jou aanbiedt. Dit is de bevestiging en het bewijs van jouw aankoop.
 • Elke (kortings)coupon wordt maar één keer verstrekt en wordt bij verlies, diefstal of onbedoeld wissen niet vergoed of nogmaals verstrekt.
 • De waarde, geldigheidsduur of vervaldatum en andere eventuele voorwaarden vind je op de (kortings)coupon of worden op een andere manier door de aanbieder aan jou bekend gemaakt.
 • De (kortings)coupon kan je binnen de genoemde termijn gebruiken bij de aankoop van het product of de dienst bij de adverteerder zoals vermeld. Als de vermelde termijn of datum voor gebruik verstreken is bestaat geen recht op teruggave van de aankoopprijs evenmin als wanneer de (kortings)coupon gebruikt is.
 • (kortings)couponnen zijn niet inwisselbaar voor geld of andere diensten of produkten dan hier op of in de advertentie staan vermeld. Zij zijn eenmalig bruikbaar.
 • Het is niet toegestaan (kortings)couponnen of de werking daarvan te veranderen, te vervalsen, meerdere keren te gebruiken of op een andere manier anders te gebruiken dan voor het verkrijgen van een eenmalige korting of een poging daartoe te doen.
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de door jou gekochte (kortings)couponnen. Bij diefstal of ander gebruik van de (kortings)coupon door derden na uitgifte wordt de waarde van de (kortings)coupon niet vergoed.

Herroeping

 • Je hebt als consument het wettelijke recht een via de app van MyLikies gekochte coupon binnen 14 dagen na de dag waarop je de coupon is toegezonden te annuleren. Dit geldt natuurlijk niet als je de coupon intussen hebt ingewisseld of als de geldigheidstermijn is verlopen. Als je de coupon hebt geannuleerd vervallen al je hiermee verband houdende rechten.
 • Als je een coupon binnen de bedenkingstermijn hebt geannuleerd zal MyLikies hetdoor jou in verband met de aankoop daarvan betaalde restitueren op de rekening waarvan betaald is. Daarmee is MyLikies van al haar verplichtingen bevrijd.
 • Je kan de coupon annuleren door het annuleringsformulier ( https://www.acm.nl/sites/default/files/old_publication/publicaties/12754_modelformulier-ontbinding-herroeping-2014.pdf ), in te vullen en dit of een bericht met gelijke strekking aan ons te mailen aan info@MyLikies.nl of door ons te schrijven op ons postadres Energieweg 8 te Huizen waarin je de annulering meldt. Herroeping kan ook via de app.
 • Andere producten of diensten dan een coupon worden niet door MyLikies geleverdmaar door de leverancier. In geval van bedenkingen of herroeping moet bij deze de ongedaanmaking gemeld worden binnen de voor die transactie geldende termijn.
 • Bij het ongedaanmaken van een transactie vervallen alle daarmee samenhangende rechten voor alle betrokken accounthouders.
 • De kosten van retourzending van de coupon en van verzending van de inroeping van het herroepingsrecht per reguliere post komen voor de consument.

Advertenties

 • Een adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van de door hem geplaatste advertentie en vrijwaart MyLikies voor aanspraken van derden met betrekking tot de inhoud hiervan.
 • MyLikies tolereert geen discriminerende, beledigende, haatzaaiende of aanstootgevende berichten in haar app. Ook misleidende advertenties worden niet geaccepteerd. De adverteerder dient aan alle relevante wet- en regelgeving te voldoen. Hij is als enige hiervoor verantwoordelijk en vrijwaart MyLikies voor elke aanspraak van derden terzake en door haar ten gevolge van overtredingen door de adverteerder te lijden schade.
 • MyLikies is gerechtigd op elk moment en zonder opgave van redenen een advertentie te weigeren, ontoegankelijk te maken of te verwijderen.
  • MyLikies is in elk geval gerechtigd een advertentie te verwijderen of ontoegankelijk te maken als de adverteerder niet voldoet aan enige (betalings)verplichting jegens MyLikies of anderen of anderszins in strijd handelt met de voorwaarden van MyLikies. MyLikies is hier ook toe gerechtigd als de adverteerder in staat van faillissement verkeert of als zijn faillissement is aangevraagd, als de hij in surseance van betaling verkeert of als de surceance is aangevraagd. Dit geldt ook als de WSNP , of een soortgelijke buitenlandse regeling, op de accounthouder van toepassing is of deze op een andere manier de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen verliest.
 • MyLikies is gerechtigd te bepalen in welke categorie of categorieën een advertentie wordt geplaatst en mag de plaatsing van een advertentie zonder nader bericht wijzigen.
 • MyLikies streeft naar een positieve kwaliteit- en prijsperceptie om haar platform ende daarop geadverteerde producten en diensten zo aantrekkelijk mogelijk te maken en te houden. De accounthouder is daarom verplicht zijn producten en diensten gedurende de voor de advertentie geldende termijn daarin tegen de laagste door hem voor die dienst of dat product gevraagde prijs, verminderd met de kosten van de (kortings)coupon, aan te bieden. Indien hij gedurende deze termijn het product of dienst via een ander kanaal goedkoper aanbiedt is hij verplicht de klant die via de app een hogere prijs heeft betaald het verschil met devoorgeschreven laagste prijs uit te betalen. Daarnaast is hij aan MyLikies een niet voor matiging vatbare boete verschuldigd van €10,00 of de hogere aankoopprijs van de (kortings)coupon zoals geadverteerd, per eenheid van de dienst of het product dat gedurende de in voor de advertentie geldende termijn via de app doorde accounthouder verkocht is.
 • De adverteerder is verplicht een gekochte (kortings)coupon binnen de geadverteerde geldigheidstermijn te accepteren. Bij gebreke hiervan is hij, per weigering van een aangeboden (kortings)coupon, aan MyLikies een niet voor matiging vatbare boete verschuldigd ten bedrage van twee maal de geadverteerde prijs van de (kortings)coupon of van de hogere door MyLikies geleden schade.
 • Als een deelnemer overgaat tot de aanschaf van een door de adverteerder aangeboden dienst of product komt een overeenkomst tot stand tussen de adverteerder en de deelnemer. MyLikies is geen partij bij deze overeenkomst.
 • De adverteerder is verantwoordelijk voor de inhoud van zijn advertentie en voor de afwikkeling van de overeenkomst met de deelnemer. De advertentie, de koopovereenkomst en alle hier mee samenhangende voorwaarden alsmede de uitvoering hiervan en het betrokken product of dienst dienen te voldoen aan de daarop van toepassing zijnde wet- en regelgeving en dienen geen inbreuk te maken op rechten van derden. De adverteerder vrijwaart MyLikies voor alle schade en aanspraken van derden met betrekking tot de inhoud van de advertentie en de overeenkomst tussen de adverteerder en de deelnemer.
 • De adverteerder is er van op de hoogte dat de deelnemers kunnen deelnemen aan een evaluatiesysteem en hem en zijn producten of diensten kunnen beoordelen. MyLikies heeft geen invloed op de inhoud van deze beoordelingen en zal deze niet censureren. MyLikies zal alleen op verzoek van de adverteerder daartoe ingrijpen als deze aantoont dat de beoordelingen frauduleus of anderszins onrechtmatig zijn. MyLikies hanteert hierbij de procedure zoals weergegeven in de take-downpolicy
 • De adverteerder heeft alleen het niet-exclusieve en niet overdraagbare recht advertenties op de app van MyLikies aan te bieden, alleen in verband met verkoop via het systeem van MyLikies.
 • De adverteerder zal eventuele aanwijzingen van MyLikies met betrekking tot het gebruik van het systeem opvolgen.
 • De adverteerder staat in voor de juistheid van de door hem in de app vermelde informatie en zal zijn rechten niet uitoefenen op een wijze die MyLikies schade toebrengt of de juiste werking en aantrekkelijkheid van het platform schade toebrengt.
 • MyLikies is te allen tijde gerechtigd een advertentie van haar platform te verwijderen zonder in verband daarmee tot enige vergoeding of uitleg verplicht te zijn.
 • MyLikies verstrekt de adverteerder alleen de persoonsgegevens van deelnemers indien en zover deze noodzakelijk zijn voor de aanbieder om uitvoering te geven aan de koopovereenkomst of indien en voor zover de deelnemer hiervoor toestemming heeft gegeven.
 • De adverteerder garandeert dat de deelnemer alleen benaderd zal worden in verband met het uitvoeren van de via de app tot stand gekomen (koop)overeenkomst en zij de van MyLikies verkregen gegevens nooit commercieel zal exploiteren of gebruiken tenzij verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst. De aanbieder zal de gegevens van de deelnemers alleen gebruiken en (laten) opnemen in een van haar gegevensbestanden ter uitvoering van haar verplichtingen als hiervoor genoemd en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen.
 • De adverteerder zal alle van MyLikies verkregen informatie met betrekking tot haardeelnemers behandelen in overeenstemming met alle toepasselijke wet- en regelgeving
 • MyLikies staat niet in voor de juistheid van de, door de deelnemers verstrekte, (persoons)gegevens.
 • De adverteerder garandeert:
  • aangeboden diensten en producten direct, of binnen de in de advertentie genoemde termijn, te kunnen en zullen leveren;
  • dat de door hem aangeboden producten zijn eigendom zijn, de productenen diensten niet misleidend of op een andere manier in strijd met toepasselijke wet- en regelgeving zijn, dat hij bevoegd is deze producten en diensten aan te bieden in de app en te vervreemden en dat de aangeboden producten de oorspronkelijke producten zijn en geen namaak artikelen zijn;
  • dat het aanbod in de app zal voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving;
  • dat de producten naar behoren functioneren en geen gebrek vertonen;
  • de door hem aangeboden producten en diensten en de door hem verstrekte (product) informatie geen inbreuk maakt op enige rechten zoals, maar niet beperkt tot, rechten van intellectuele eigendom;
  • dat het handelen van de adverteerder en/of diens producten en diensten de reputatie en/of het imago van MyLikies of het platform niet zullen schaden;
  • dat hij te allen tijde in overeenstemming handelt met de richtlijnen en instructies van MyLikies ter zake van de installatie en het gebruik van het platform;
  • De adverteerder zal MyLikies vrijwaren tegen alle schade van claims tegen MyLikies als gevolg van het niet voldoen aan de garanties van dit artikel.
 • De adverteerder verstrekt MyLikies een niet-exclusief overdraagbaar recht de doorde aanbieder verstrekte (product)informatie onbeperkt in tijd en plaats te gebruiken, te verveelvoudigen en openbaar te maken in alle media.
 • MyLikies verkrijgt het niet-exclusieve recht het beeld- en woordmerk van de adverteerder te gebruiken zolang deze producten en diensten aanbiedt in de app en in communicatie- en reclame-uitingen in alle media ten behoeve van (het aanbod van)de app.
 • De adverteerder erkent dat alle (intellectuele eigendom) rechten betreffende de app, de vormgeving, de inhoud en alle MyLikies merken en logo's eigendom zijn en blijven van MyLikies en op geen enkele wijze door de adverteerder zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van MyLikies mogen worden gebruikt. De adverteerder zal altijd de intellectuele eigendomsrechten en alle overige rechten van exclusieve aard van MyLikies en derden volledig respecteren. De adverteerder zal in geen enkel geval in eigen naam, een merk- of domeinnaamregistratie bevattende het element "MyLikies" of een daarop lijkend element of logo deponeren en/of registreren. Voor ieder gebruik van MyLikies ‘s Merken en/of logo’s door de adverteerder dient voorafgaand schriftelijk goedkeuring te worden verkregen van MyLikies.
 • MyLikies is niet verantwoordelijk of aansprakelijk als derden de inhoud van de advertenties uit de app op welke wijze dan ook kopiëren of overnemen. De adverteerder dient zelf zijn intellectuele eigendomsrechten uit te oefenen.

Partners

 • Alle deelnemers kunnen als partner via de app ondernemers en ondernemingen uitnodigen te adverteren met betrekking tot couponkortingen in de app na hiervoor uitdrukkelijk persoonlijk toestemming van de ondernemer gevraagd en gekregen te hebben.
 • Het is verboden anders dan persoonlijk toestemming te vragen. Het is met name verboden toestemming per ongevraagde mail of post te vragen. Het is verboden, anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van MyLikies, te adverteren om ondernemers uit te nodigen.
 • Je moet je bij het uitnodigen van ondernemers houden aan alle daarvoor geldende wetten en regelgeving.
 • In verband met door jou aangemelde adverteerders geplaatste advertenties verkochte producten en diensten kan je van MyLikies een beloning ontvangen. Hetis daarom verboden hiernaast nog een vergoeding te vragen van ondernemers in verband met het adverteren in de app. Eventueel ontvangen vergoedingen dienen aan de ondernemer gerestitueerd te worden. MyLikies is gerechtigd afdracht van de vergoeding aan haar te vorderen.

Klachten

 • Accounthouders van MyLikies dienen het hen door MyLikies geleverde bij aflevering te controleren. Dit geldt voor (kortings)couponnen, toegang tot een account, geplaatste advertenties en andere door MyLikies te leveren producten of diensten.
 • Klachten met betrekking tot, of in samenhang met de uitvoering van de overeenkomst door MyLikies, dienen binnen drie dagen na ontdekking door de accounthouder dan wel na het moment waarop zij dit redelijkerwijze had kunnen ontdekken, maar uiterlijk zes maanden na aflevering, schriftelijk aan MyLikies gemeld te worden. Bij gebreke van tijdige melding vervalt elke aansprakelijkheid.
 • Klachten kunnen gericht worden aan het in art. 1 gemelde postadres van MyLikies of per e-mail aan info@MyLikies.nl

Aansprakelijkheid

 • Hoewel wij ons best doen kunnen wij ook fouten maken. Wij zullen dit als het kan voorkomen en als het misgaat de fout zo snel mogelijk herstellen. Wij zijn gratis, het kost je niets, en per deal ontvangen wij maar een klein bedrag. Daarom kunnen we niet aansprakelijk zijn voor eventuele schade behalve als de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt, als we, of de leidinggevenden van MyLikies, die schade opzettelijk veroorzaken of als dit gebeurt door onze grove schuld.
 • Hoewel Mylikies maatregelen neemt om ongeautoriseerde toegang tot een account of wallet te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken en ongedaan te maken is zij niet aansprakelijk voor eventueel daaruit voortkomende schade. Indien ongeautoriseerde betalingen uit een account of wallet niet ongedaangemaakt kunnen worden is MyLikies niet verplicht alsnog tot betaling over te gaan. Dit alles behalve als de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt, als we, of de leidinggevenden van MyLikies, die schade opzettelijk veroorzaken of als dit gebeurt door onze grove schuld.
 • Wij zijn in elk geval niet aansprakelijk voor gevolgschade, stagnatieschade, misgelopen vergoedingen, (door)betalingen en winsten en schade van derden behalve als de wet dwingendrechtelijk anders bepaalt.
 • Als wij om enige reden toch aansprakelijk zijn dan is dit hoogstens tot het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn, verhoogd met het eigen risico. Als geen verzekeringsdekking bestaat is de aansprakelijkheid nooit meer dan € 1.000,= per geval met een maximum van € 5.000 voor alle schade die, eventueel voor meerdere (contracts-)partijen uit één gebeurtenis voortkomt. In dat laatste geval wordt het betreffende bedrag verdeeld naar rato van ieders individuele aanspraak.

Overmacht

 • MyLikies kan niet instaan voor een ononderbroken beschikbaarheid van haar, en door haar gebruikte, hard- en software, de veiligheid of geschiktheid daarvan of afwezigheid van virussen en dergelijke.
 • Een tekortkoming kan niet aan MyLikies worden toegerekend als deze aan overmacht te wijten is in die zin dat deze niet aan haar schuld te wijten is, of niet op grond van de wet, een rechtshandeling, of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. Hieronder wordt onder andere maar niet uitsluitend verstaan (burger-)oorlog, of -gevaar, terrorisme, molest, brand, overstroming, arbeidsconflicten, bedrijfsbezetting, beslaglegging, handels-, export-, of vervoersbeperkingen opgelegd door overheden of branchevereniging storing aan machinerieën, computers of transportmiddelen, onderbreking van de levering van energie of water, storing of onderbreking in internet of communicatieverbindingen, hacking of een andere omstandigheid waarover zij redelijkerwijs geen controle heeft.
 • In geval van overmacht kan van MyLikies niet worden verlangd dat zij de overeenkomst uitvoert. Ook is zij niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van overmacht. Iedere verplichting van MyLikies tot nakoming van de overeenkomst wordt opgeschort voor de duur van de overmacht en twee weken na afloop daarvan. MyLikies is bevoegd voor zover de overeenkomst nog niet is uitgevoerd, de overeenkomst te ontbinden of aanpassing van de overeenkomst aan de bestaande , overmacht veroorzakende, omstandigheden te verlangen zonder verplicht te zijn tot enige schadevergoeding zodra de overmacht drie maanden heeft geduurd of duidelijk is dat deze ten minste drie maanden zal duren.

Wijziging en Conversie

 • MyLikies mag deze voorwaarden, en de daaraan verbonden privacy-policy, het takedown- en doorbetaalbeleid, met directe ingang wijzigen. Je wordt hierover viade app of website geïnformeerd. De voorwaarden zijn vanaf dat moment van toepassing op bestaande contracten en op bestellingen die na het moment van wijziging worden gedaan. Met het (voortdurend) gebruik maken van het systeem stem je in met de wijziging. Je hebt het recht niet in te stemmen met de wijziging. Dit moet je dan schriftelijk aan MyLikies meedelen waarmee dan de overeenkomstmet directe ingang is beëindigd.
 • Als een bepaling uit deze voorwaarden nietig of niet toepasbaar blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de overige voorwaarden gaan. Een dergelijke niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling zal worden vervangen door een geldige en uitvoerbare bepaling die het door partijen beoogde gevolg van de niet rechtsgeldige of onuitvoerbare bepaling het dichtst benadert.

Verval

 • Alle vorderingen op MyLikies vervallen na verloop van een jaar na het ontstaan daarvan.

Als we er niet uit komen

 • Op deze algemene voorwaarden en alle daarmee samenhangende overeenkomsten, rechtshandelingen en gebeurtenissen is het Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
 • Als we er samen niet uitkomen zullen, voorzover door de regels van het dwingendrecht niet anders wordt voorgeschreven, alle geschillen die tussen ons mochten ontstaan en niet in onderling overleg opgelost kunnen worden, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Midden-Nederland, zittingsplaats Utrecht.